Asian guy: We ain’t no typical Asian niggas.
Desi guy: Yeah yo, we got black in us. –Axis men’s room, Flushing Overheard by: trufo