Gangsta, passing sushi restaurant: Yo. You wanna eat sushi?
Girlfriend: Sushi? You don't even eat pussy, how you gonna eat sushi?

–8th St b/w 1st & 2nd

Overheard by: Garry Lash