Gangsta, passing sushi restaurant: Yo. You wanna eat sushi?
Girlfriend: Sushi? You don't even eat pussy, how you gonna eat sushi? –8th St b/w 1st & 2nd Overheard by: Garry Lash