Guy #1: You ho!
Guy #2: I am nobody's gardening instrument! –NYU